Obchodní podmínky

II. Vymezení základních pojmů

Pokud není uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým začátečním písmenem význam dle dále uvedených definicí:

 • Provozovatel je živnostník: Jana Březinová se sídlem: Ludvíkov 494, Velké Losiny 78815 (adresa pro reklamace, výměny a vrácený zboží), IČO: 10751122, která je provozovatelem a vlastníkem Webového portálu www.dragonfly-shop.cz
 • Číslo účtu Provozovatele: 244562237/0300 vedený u Poštovní spořitelny.
 • Kontaktní osoby: Jana Březinová: tel.: +420 607 506 429
 • Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce
 • Internetový obchod je internetový obchod provozovaný Provozovatelem na Webovém portálu
 • Zákazník je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si objedná a koupi zboží na Webovém portálu
 • Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní, či jiné podnikatelské činnosti a zboží nebo věcná plnění z poskytnuté služby jí neslouží na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání
 • Objednávka je závazné vyjádření zájmu Zákazníka o objednání a koupi zboží na Webovém portálu. Objednávka odeslaná Provozovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí Objednávky Provozovatel potvrzuje elektronicky emailem zaslaným na Zákazníkem zadanou emailovou adresu, po přijetí Objednávky. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká až potvrzením ze strany Provozovatele Zákazníkovi (emailem)
 • Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Objednávkový formulář vyplňuje Zákazník, který má zájem o objednání a koupi zboží na Webovém portálu v každém jednotlivém případě.
 • Pracovní den - je den v týdnu s výjimkou soboty, neděle a/nebo s výjimkou jakéhokoli dne, který je podle právních předpisů České republiky státním svátkem nebo dnem pracovního klidu
 • Další informace o Dragonfly-shop jsou uvedeny na webové stránce www.dragonfly-shop.cz v sekci "O nás".
 • Dragonfly-shop je pouze obchodní název výše uvedených internetových stránek nejedná se o obchodní ani akciovou společnost
 • Webem je myšlen pouze www.dragonfly-shop.cz
 • Prodávající, provozovatel - živnostník Jana Březinová, kupující, spotřebitel, objednatel - zákazník.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Živnostník Jana Březinová sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, vlastník webu www.dragonfly-shop.cz  si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány; jako např. zakázková výroba
 3. vlastník webu dragonfly-shop neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 1. veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 1. všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí, ale nejpozději do dvou dnů od objednání. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží, popřípadě spojená s výrobou zboží při zakázkové výrobě.
 2. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (objednávky) pokud byla akceptována:
  1. o poskytování služeb, které prodávající splnil, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud se prodávající a kupující nedohodli písemně jinak (postačí emailová komunikace).
  2. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 1. spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 2. smlouva, resp. příslušný doklad s objednávkou, bude uložena v archivu prodávajícího po dobu trvání záruky k předmětu plnění

IV. Objednávka - Uzavření smlouvy

 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Provozovatelem jako prodávajícím k prodeji Zákazníkům, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele coby prodávajícího uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje v procesu vytvoření a zadání Objednávky také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Zákazníkovi.
 2. Zákazník se za účelem vytvoření Objednávky řídí instrukcemi obsaženými na webovém rozhraní Internetového obchodu. Vytvoření a zadání Objednávky probíhá v těchto základních krocích:
  • výběr zboží Zákazníkem v rámci webového rozhraní Internetového obchodu - objednávané zboží "přidá" Zákazník do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu kliknutím na příslušné tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU";
  • po ukončení výběru zboží z nabídky v Internetovém obchodu a zahájení vlastního procesu finalizace Objednávky klikne Zákazník na tlačítko "DOKONČIT NÁKUP", ze které bude přesměrován do podsekce "KOŠÍK";
  • v podsekci "KOŠÍK" si Zákazník může prohlédnout a zkontrolovat jim vybrané položky zboží s uvedením jejich popisu, jednotkové ceny za jednotlivé vybrané položky zboží, výši poplatku za doručení vybraného zboží, výši poplatku za dárkové balení, výši poplatku za poskytnutí doživotní záruky a celkovou cenu v podobě součtu všech jednotkových cen vybraného zboží a jednotlivých poplatků. Seznam vybraných položek zboží může Zákazník případně upravit kliknutím na tlačítko "odebrat" u příslušné položky zboží. V případě zájmu o pokračování ve vytváření Objednávky, vyjádří Zákazník svůj souhlas s vybraným seznamem položek zboží, jeho jednotkovými cenami, jednotlivými poplatky za související služby a celkovou cenou kliknutím na tlačítko "VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU";
  • v podsekci "POKLADNA" Zákazník zadá požadovanou doručovací adresu, vybere jeden z nabídnutých způsobu dopravy, jeden z nabídnutých způsobů platby také zadá požadované fakturační údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou). Po úplném vyplnění povinných údajů a v případě zájmu o pokračování v nákupu vyjádří Zákazník svůj souhlas s obsahem těchto Obchodních podmínek, dále uvedeným vybraným způsobem platby, způsobem dopravy i příslušnými náklady na dopravu a podmínek kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU", čímž se považuje Objednávka za úspěšně zadanou a dokončenou a je považována za závazný projev vůle Zákazníka (nabídka k uzavření kupní smlouvy) vůči Provozovateli s cílem za zboží Provozovateli zaplatit;
  • V případě volby způsobu platby "Dobírkou při převzetí od přepravce", "Běžným bankovním převodem" nebo "Jinou platební metodou" bude Zákazník po úplném vyplnění povinných údajů a po kliknutí na tlačítko "DOKONČIT NÁKUP" přesměrován na podsekci Webového rozhraní Internetového obchodu obsahující rekapitulaci uskutečněné Objednávky.
  • V případě obdržení zálohové platby např. při zakázkové výrobě, bude zálohová částka stanovena individuálně dle ceny zboží a její připsání na účet prodejce bude nejpozději do 3 pracovních dnů potvrzeno písemně kupujícímu.
 1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem coby prodávajícím a Zákazníkem coby kupujícím, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká potvrzením Objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele Zákazníkovi, emailem na uvedenou emailovou adresu Zákazníka; k danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem objednaného zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim objednané a zaplacené zboží. Provozovatel potvrdí přijetí Objednávky nejpozději v druhý pracovní den následující po dni, kdy došlo k obdržení Objednávky Zákazníka. Nedojde-li ve lhůtě podle předchozí věty k potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem na základě příslušné Objednávky Zákazníka nevznikne (a Provozovateli vzniká povinnost vrátit Zákazníkovi částku zálohy na úhradu kupní ceny v případě, že ji Zákazník uhradil), ledaže Provozovatel dá dostatečně určitým způsobem najevo, že hodlá příslušnou Objednávku Zákazníka navzdory marnému uplynutí lhůty podle předchozí věty potvrdit. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží dle smlouvy zaplacením celé kupní ceny zboží Provozovateli.
  Veškeré změny objednávky na které se kupující a prodávající telefonicky dohodnou, musí být potvrzeny písemnou formou - změnou objednávky.
 1. Na odeslání Objednávky je potřebné, řádně vyplnil povinné údaje v Objednávkovém formuláři v procesu zadávání Objednávky. Údaje Zákazníka uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Poskytnuté údaje slouží Provozovateli především na řádné a včasné vyřízení Objednávky Zákazníka. Provozovatel se zavazuje nepoužít a taktéž nezveřejnit tyto údaje třetím osobám.
 2. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat Objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s Provozovatelem.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

V. Zrušení objednávky

 • Každou objednávku můžete zrušit do 15:00 v den objednání, pokud byla objednávka přijata do 15:00, nebo do 12:00 pokud byla objednávka přijata předchozí den po 15:00 e-mailem brezinova1@centrum.cz Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován e-mailem.
 • V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 dnů od zrušení objednávky, bezhotovostním převodem na kupujícím určený účet.

VI. Cena zboží a platební podmínky

 1. Prodejní cena zboží: V případě podstatné změny velkoobchodní ceny zboží v důsledku změny kurzu a/nebo přecenění zboží dodavatelem si Provozovatel vyhrazuje právo změny ceny zboží. Veškeré ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v Internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.
 2. Zákazník je povinný uhradit cenu za zboží vč. poplatků za související služby (doprava, balení) a Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat zboží dříve, než dojde k úhradě celé částky ceny za zboží vč. poplatků.
 3. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:
  • Dobírkou při převzetí od doručovatele - částky max. do 1000,- Kč.
  • Běžným bankovním převodem
 4. V případě, že předmětem kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek je nákup v celkové hodnotě převyšující 10.000,- Kč vč. DPH, je Zákazníkovi dáno v procesu tvorby Objednávky na výběr, zda uhradí:
 1. celou částku kupní ceny jedinou platbou, nebo při zakázkové výrobě
 2. uhradí kupní cenu ve dvou splátkách, a to tak, že:
  • 1. (první) část kupní ceny ve výši 30 % dané kupní ceny bude uhrazena některým ze způsobů platby ve smyslu odst. 3 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, s výjimkou dobírky. Záloha je nevratná. Nebude-li taková 1. (první) část ceny uhrazena ve lhůtě do 7 dnů ode dne potvrzení Objednávky Zákazníka Provozovatelem, smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Provozovatelem ve smyslu čl. III odst. 3 těchto Obchodních podmínek se od počátku ruší; o této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat emailem.
  • 2. (druhá) část kupní ceny ve výši 70 % dané kupní ceny (dále také jako "doplatek") dle Objednávky bude Zákazníkem uhrazena po obdržení emailové informace od Provozovatele o tom, že předmětné zboží je připraveno k expedici. Způsob platby doplatku bude proveden běžným bankovním převodem a v případě osobního vyzvednutí předmětného zboží Zákazníkem v sídle Provozovatele i platba v hotovosti. Ve všech případech platí, že příslušné zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po úhradě celého daného doplatku Provozovateli; Provozovatel není povinen zboží Zákazníkovi doručovat před obdržením celé částky ceny zboží. V případě, že Zákazník neuhradí celý doplatek ceny zboží ani do 14 dní od obdržení informace od Provozovatele o tom, že příslušné zboží je připraveno k expedici, jedná se o závažné porušení kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek a uzavřená smlouva ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek se marným uplynutím dané lhůty ruší (je stornována); o této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat emailem.

V případě zrušení smlouvy je Provozovatel oprávněn si oproti nároku Zákazníka na vrácení zaplacené 1. (první) části ceny zboží započítat náklady spojené s navrácením (doručováním) zboží Provozovateli a/nebo náklady pojištění zboží, resp. o náklady obdobného charakteru a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí Zákazníkem zaplacenou 1. (první) část ceny zboží poníženou o tyto náklady. V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je Zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě částky ceny dle příslušné smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo Objednávky).V případě, že Zákazník neuhradí celou cenu zboží ani do 14 dní od obdržení potvrzení o přijetí Objednávky Provozovatelem, jedná se o závažné porušení kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek a uzavřená kupní smlouva ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek se marným uplynutím dané lhůty ruší (je stornována); to neplatí v případech ve smyslu odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek, které se řídí tam uvedeným postupem. O této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat emailem.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od Smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle první věty tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek. Kupující odpovídá za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží; vyzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit Provozovateli. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  • poskytování služby, jestliže s plněním služby bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • dodávka zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu - zakázková výroba
  • dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
  • dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 3. V případě, že Spotřebitel hodlá od smlouvy odstoupit, je potřebné, aby odstoupení od smlouvy odeslal Provozovateli písemnou formou odstoupení od smlouvy s uvedením údaje o tom, že odstupuje v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku a oznámil Provozovateli číslo Objednávky na základě, které mu bylo doručováno objednané zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání odstoupení od smlouvy řádným způsobem před uplynutím příslušné lhůty.
 4. V případě, že Spotřebitel od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupí, musí bezodkladně, nejpozději však do 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli, a na vlastní náklady doručit zboží bezpečným způsobem (Českou poštou - 1.třída, kurýrem, osobně, nebo jiným vhodným způsobem) na adresu Provozovatele Ludvíkov 494, Velké Losiny 78815. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel zašle Provozovateli zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Spotřebitel nechal zasílané zboží pojistit. Provozovatel opakované upozorňuje Spotřebitele, že v případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Provozovateli, neurčí-li Provozovatel v jednotlivém případě jinak.
 5. Při zasílání zboží za účelem odstoupení od smlouvy doporučujeme Spotřebiteli zabalit ho do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného zboží, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Spotřebitel odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V důsledku zacházení Spotřebitele se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, a/nebo vrácení zboží poškozeného či neúplného, vzniká Provozovateli vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty zboží vzniklému v důsledku takového zacházení se zbožím), který je Provozovatel oprávněn si jednostranně započítat vůči nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny a při vrácení zboží se sníženou hodnotou (kde dané snížení hodnoty je důsledkem zacházení Spotřebitele se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti takového zboží a/nebo u kterého je dané snížení hodnoty zboží důsledkem vrácení zboží poškozeného či neúplného) tak bude Spotřebiteli vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží.
 6. Provozovatel je povinen Spotřebiteli v případě odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku vrátit rovněž peněžní prostředky vynaložené na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Spotřebitelem, nedohodnou-li se Spotřebitel s Provozovatelem jinak. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.
 7. Peníze budou vráceny Spotřebiteli stejným způsobem, jakým jsme je přijali, jen u dobírek je zapotřebí zaslat číslo účtu ve formátu IBAN, na který zašleme peníze zpět. Nezasíláme peníze složenkou.
 8. Upozorňujeme na práva spotřebitele, podle kterého právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v případě smlouvy, jejímž předmětem je neprefabrikovaná věc, tedy zboží námi nedeklarované jako SKLADEM nebo je věc vyrobena na základě požadavků spotřebitele, případně slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb. Příkladem takových věcí mohou být prsteny vyrobené na individuální objednávku velikostí, také personalizované výrobky (např. pomocí gravírování, či jiných speciálních přání).

VIII. Povinnosti Zákazníka a Provozovatele. Výměna a úprava Zboží, Zakázková výroba

 1. Provozovatel se zavazuje:
  • Bezodkladně vyřídit každou Objednávku Zákazníka;
  • Dodržet stanovenou cenu (cenu platnou v čase uzavření smlouvy na základě příslušné Objednávky);
  • Dodat zboží, které si Zákazník objednal.
 1. Zákazník se zavazuje:
  • Zaplatit za zboží plnou sjednanou cenu;
  • Převzít zboží, které bylo předmětem jeho Objednávky od kurýra nebo jiného doručitele v odběrné lhůtě, na adrese, kterou uvedl v Objednávce;
  • Zkontrolovat obal zásilky (zboží) při přebírání od kurýra nebo doručovatele;
  • Poškozené zásilky (zboží) nepřebírat!;
  • Nedodání zásilky (zboží) je Zákazník povinen Provozovateli oznámit po uplynutí 7. dne od potvrzení (emailem, SMS) odeslaní zásilky (zboží), a to na email brezinova1@centrum.cz
  • V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka.
 1. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele; Provozovatel nenese odpovědnost za:
  • Poškození zásilky (zboží) doručovatelem;
  • Dodání zboží v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci;
  • Opožděné doručení zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany Zákazníka;
  • Opožděné doručení zaviněné doručovatelem.
 1. V případě, že Zákazník oprávněně odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než podle čl. VI těchto Obchodních podmínek, a doručí Provozovateli zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, vzniká Provozovateli právo si vůči Zákazníkovi započítat nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty zboží vzniklému v důsledku používání či poškození Zákazníkem) a/nebo nároky ve smyslu ustanovení § 2999 Občanského zákoníku na vydání bezdůvodného obohacení a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazné akceptaci Objednávky (nebo její část) sníženou o příslušný nárok Provozovatele na náhradu škody a/nebo nárok Provozovatele dle ustanovení § 2999 Občanského zákoníku z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči Zákazníkovi (přičemž výše těchto nároků může v součtu činit až 5 % z celkové ceny zboží za každý den používání daného zboží), a to nejpozději do 30 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto odstavce ze strany Zákazníka Provozovateli, ne však dříve, než bude předmětné zboží vráceno Provozovateli. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Zákazníkem, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Zákazník nechal zasílané zboží pojistit a zaslat na adresu Provozovatele Ludvíkov 494, Velké Losiny, 78815, doporučenou poštou, nebo jiným vhodným způsobem. Provozovatel neručí za případnou ztrátu zboží při jeho doručování zpět Provozovateli. Provozovatel zásilky na dobírku neakceptuje.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka, a to v případě, že se cena zboží nepřiměřeně zvýšila a/nebo se mu zboží nepodařilo opatřit v přiměřeném čase, případně z jiného důvodu. O odstoupení od smlouvy bude Zákazník Provozovatelem informován stornováním Objednávky, nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny, nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený bankovní účet, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak.
 3. Zakázková výroba-Provozovatel umožňuje Zákazníkům si na Webovém portálu v příslušné sekci "Zakázková výroba" zadat výrobu zboží-šperku podle vlastních specifikací. V případě schválení takové objednávky Provozovatelem se Provozovatel zavazuje takové zboží vyrobit a dodat Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje za takto vyrobené zboží zaplatit Provozovateli ujednanou cenu. Na zboží vyráběno v režimu zakázkové výroby ve smyslu tohoto odstavce Obchodních podmínek se v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně zboží kupovaného v Internetovém obchodě ve smyslu těchto Obchodních podmínek, pokud není dále uvedeno výslovně jinak. V případě prodeje zboží zhotoveného a dodávaného v režimu Zakázkové výroby se jedná o prodej zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo zboží vyráběného pro jeho osobu, a z toho důvodu Spotřebitel není v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů postupem podle čl. VI. odst. 2 těchto Obchodních podmínek; na skutečnost, že se v konkrétním případě jedná o zakázkovou výrobu, bude Zákazník upozorněn přímo na Webovém portálu, jakož i v procesu zadávání Objednávky.
 4. Úprava zboží -Zákazník je rovněž oprávněn požádat Provozovatele o úpravu zboží (s výjimkou prstene; právo Zákazníka na úpravu velikosti prstenu se řídí samostatnou úpravou dle čl. VIII. odst. 1 těchto Obchodních podmínek) dodaného na základě Objednávky. Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud Zákazník požádal o úpravu dodaného zboží do 60 dnů ode dne dodání příslušného zboží dle Objednávky Zákazníkovi. Zákazník nese náklady spojené s úpravou zboží dodaného Zákazníkovi, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho úpravy Poskytovateli, a náklady spojené s dodáním předmětného upraveného zboží Zákazníkovi; Provozovatel ale může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění úpravy zboží ponese sám. Úpravu zboží v souladu s tímto odstavem těchto Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že Zákazník uhradil Provozovateli kalkulované náklady na úpravu daného zboží dle požadavku Zákazníka, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho úpravy Poskytovateli, má-li takové náklady vynaložit Provozovatel, a náklady spojené s dodáním předmětného upraveného zboží Zákazníkovi, má-li takové náklady vynaložit Provozovatel; výši kalkulovaných nákladů sdělí Provozovatel Zákazníkovi předem emailem.

IX. Dodací podmínky

 • Zasílání přepravní službou - ČR:
 • Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 15:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR od 24 do 72 hodin.
 • Zasílání přepravní službou - SR:
 • Objednávka zboží přijatá do 15:00. Přepravce doručuje zásilky kamkoliv  do SR obvykle od 24 do72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 • Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.dragonfly-shop.cz
 • Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat.
 • Do jiných cizích zemí, než Slovenská republika zboží zasíláme po písemné domluvě.

X. Reklamace

 1. Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží Zákazníkem. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami a dále reklamačním řádem uvedených na stránkách www.dragonfly-shop.cz
 2. Zákazník má právo uplatnit u Provozovatele vady zboží pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil výrobce, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Provozovatele. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží Zákazníkem, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání starostlivosti o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Provozovatel si současně vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné zboží.
 3. Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady písemně na adresu Provozovatele Jana Březinová, Ludvíkov 494, 78815, Velké Losiny nebo e-mailem na brezinova1@centrum.cz a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci Provozovatel zaregistruje ve své evidenci reklamací. Je-li Zákazník Spotřebitelem, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Provozovatel požaduje a rovněž termín pro vyřízení dané reklamace.
 4. Důležité: Pokud je nutno zboží opravit nebo vyměnit, Zákazník je povinen zboží zaslat výhradně na adresu: Jana Březinová, Ludvíkov 494, 78815, Velké Losiny spolu s detailním popisem vady. Provozovatel provozuje zásilkový obchod a z toho důvodu je možné všechny reklamace a výměny zboží realizovat pouze prostřednictvím České pošty nebo kurýrem, nebude-li mezi stranami sjednáno v jednotlivém případě jinak; zboží zasílané dobírkou není Provozovatel povinen převzít. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi nechat jakoukoli zásilku pro účely reklamace pojistit. Dopravu zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávající. V případě, že je reklamace oprávněná a spotřebitel již dopravu uhradil, má právo na přiměřenou náhradu dopravného. V případě neuznané reklamace, hradí dopravu klient.
 5. Zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k jakémukoliv možnému poškození daného zboží. V případě, že Zákazník nepostupuje při uplatňování reklamace dle pokynů Provozovatele, v důsledku čehož znemožní Provozovateli řádné vyřízení reklamace, Prodávající neodpovídá za následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady Zákazníka spojené s reklamací vad. Provozovatel v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace Zákazníka řádně a včas.
 6. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, především pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 7. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník věc převzal, má věc vlastnosti, které si Provozovatel a Zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Zákazník má v závislosti na povaze vady zboží při nedostatku jakosti při převzetí tato práva:
  1. jde-li o vadu zboží způsobující podstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy,
  2. jde-li o vadu zboží způsobující nepodstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Zákazník odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Provozovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
 1. V rámci zákonné povinnosti z vadného plnění vyplývají Zákazníkovi vůči Provozovateli tyto nároky:
  • Nemá-li zboží vlastnosti dle odst. 8 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a pokud je to vzhledem k povaze zboží možné, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň po dvou opravách) nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 1. Zákazník není oprávněn uplatňovat práva z vad, které se vyskytnou v záruční době podle těchto obchodních podmínek:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 1. Má-li věc vadu, z níž je Provozovatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 2. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  • odevzdáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží (Při reklamaci zboží, jehož hodnota přesahuje 5000 Kč, mohou být peníze vráceny pouze převodem na bankovní účet Zákazníka),
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 1. O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení prostřednictvím e-mailu. Informace o servisních místech pro pozáruční servis poskytne Provozovatel Zákazníkovi na vyžádání prostřednictvím e-mailu.
 2. Reklamace týkající se přepravy:
  • Pokud Zákazník zjistí při přebírání zboží, že balení, ve kterém je zboží doručováno, není v pořádku, Zákazník je povinen v případě poškození zásilky ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s přepravcem.
  • Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na zboží nese přepravce. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobené při přepravě není možné uznat.

XI. Evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodejce povinen vystavit kupujícímu účtenku.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem - Spotřebitelem a Provozovatelem dle těchto Obchodních podmínek.
 2. Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel coby prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Provozovatele emailem na emailovou adresu: goldcraft4u@volny.cz nebo písemně na adresu Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Provozovatel tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Informace týkající se České obchodní inspekce jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI je dostupný na https://adr.coi.cz/cs.
 4. Spotřebitel může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.
 2. Provozovatel se bude snažit zabezpečit dostupnost Webového portálu www.dragonfly-shop.cz 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tuto dostupnost však není možné garantovat, jelikož z různých technických (problémy na straně serveru, údržba systému atd.) a jiných příčin může ve výjimečných případech nastat dočasná nedostupnost Webového portálu.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody, ušlý zisk, příp. jinou újmu (majetkovou a/nebo nemajetkovou) vzniklou v důsledku používání, nemožnosti používání nebo z výsledků používání tohoto Webového portálu, bez zavinění Provozovatele a/nebo z objektivních důvodů, resp. vyšší moci (např. výpadek elektrické energie, důvody vzniklé na straně poskytovatele internetových služeb apod.).
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek v důsledku události výjimečné povahy, která nemohla být předvídatelná nebo ji nebylo možné odvrátit - rozhodnutí státních orgánů, události jako živelné pohromy, vojenské operace rozličného druhu, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na jeho vůli a/nebo mimo jeho kontroly (vyšší moc).
 5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na Webovém portálu v den odeslání Objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud odešle Zákazník Objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
 6. Provozovatel má právo tyto obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka jsou platné a závazné podmínky aktuální v čase objednání zboží).
 7. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v obchodních podmínkách blíže neupravené se řídí právním pořádkem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem; tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 8. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, budou přednostně řešeny formou smíru.
 9. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito obchodními podmínkami jako celku.
 10. Koupí zboží Zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 11. V případě zájmu nebo jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu brezinova1@centrum.cz

Ve Velkých Losinách dne 13.4.2021